Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1   Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: algemene voorwaar­den) zijn van toepassing op alle aanbie­din­gen, offertes en overeenkom­sten van en met de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid VAN DER SIJDE HOUT B.V. respectievelijk VAN DER SIJDE'S HOUTBEREIDING EN HOUTHANDEL B.V., beide (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (3291 CR) Strijen aan de Antonie van Leeuwenhoekstraat 1, hierna te noemen "VAN DER SIJDE".

1.2 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over "wederpartij" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, die tot VAN DER SIJDE in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met VAN DER SIJDE een koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "wederpartij" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd of diensten worden verricht.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de wederpartij naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij door VAN DER SIJDE uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de wederpartij niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de wederpartij dus in strijd met deze algemene voorwaarden, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet af.


Artikel 2. OFFERTES

2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van VAN DER SIJDE dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële wederpartij tot het doen van een aanbod. Zij binden VAN DER SIJDE derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte en/of aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan VAN DER SIJDE gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging door VAN DER SIJDE (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door haar te zijn aanvaard.

2.2 Indien tot de offer­tes en/of aanbiedingen mon­sters, beschrijvingen, afbeeldingen, catalogi, technische gegevens en derge­lijke beho­ren, blij­ven deze eigendom van VAN DER SIJDE, tenzij hiervan uit­drukkelijk, schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van VAN DER SIJDE worden teruggegeven. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat zij niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven zonder toestemming van VAN DER SIJDE. VAN DER SIJDE is niet verplicht detailtekeningen of source codes te verstrekken. VAN DER SIJDE behoudt zich bij dit alles de eventuele bestaande rechten uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom voor.


Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst met VAN DER SIJDE komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Eveneens wordt een overeen­komst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop VAN DER SIJDE de orderbevestiging verzendt.

3.2 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van VAN DER SIJDE, of namens haar gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden VAN DER SIJDE alleen indien deze afspraken en/of toezeggin­gen door VAN DER SIJDE schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor werkzaamheden of leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.


Artikel 4. PRIJZEN

4.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, socia­le lasten, premies, belastingen of andere kosten­soorten en zijn exclusief Omzetbelasting, transportkosten en verzekeringskosten, tenzij dit uitdrukkelijk en schrifte­lijk anders is overeengekomen. Indien één of ander nadien mocht worden ver­hoogd, is VAN DER SIJDE gerechtigd de over­eengekomen prijs dienover­eenkomstig te verhogen.

4.2 Indien de wederpartij een consument betreft in de zin van artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek heeft deze, in geval de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeen­komst wordt verhoogd, de bevoegdheid om naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde prijsverhoging, de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 5. BETALING

5.1 Betaling dient uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige aftrek of opschorting op een door VAN DER SIJDE nader aan te geven bankrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 VAN DER SIJDE is gerechtigd om, indien de wederpartij in gebre­ke is met de nakoming van zijn betalingsverplich­tingen, de door haar te verrichten prestatie op te schorten.

5.3 Te allen tijde is VAN DER SIJDE gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de op­dracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoen­de zekerheid voor de nakoming van de betalingsver­plichtin­gen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft VAN DER SIJDE het recht de overeenkomst te ontbinden, onvermin­derd haar recht tot vergoe­ding van onkosten en winstder­ving. Alle kosten verbonden aan het stellen van betalingszekerheden komen voor rekening van de wederpartij.

5.4 Indien in de financiële positie van de wederpartij na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de oplevering van het werk of de levering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is VAN DER SIJDE gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

5.5 Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorde­ringen op VAN DER SIJDE te verrekenen wordt hierbij uit­druk­kelijk uitgesloten.

5.6 De gehele verkoopprijs of aanneemsom is in elk geval onmid­dellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de over­eengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, sursé­ance van betaling wordt verleend of onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd en dit beslag niet binnen vier weken na de beslaglegging wordt opgeheven, wanneer de wederpartij over­lijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

5.7 Wanneer de betaling niet overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel heeft plaatsgevonden, is VAN DER SIJDE gerechtigd, na het verstrijken van de in artikel 5 lid 1 bedoelde termijn, aan de wederpartij een ver­goeding wegens renteverlies in rekening te brengen van twaalf procent (12%) per jaar; rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

5.8 Voorts is VAN DER SIJDE gerechtigd naast de hoofdvorde­ring en de rente, van de wederpartij te vorderen alle buiten­ge­rechtelijke kosten die door de niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer VAN DER SIJDE voor de invorde­ring zich van de hulp van een derde heeft verze­kerd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (­15%) van de hoofd­som inclusief omzetbelasting, met een minimum van eenhonderd Euro. Indien VAN DER SIJDE het faillis­sement van de weder­partij aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitenge­rechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

5.9 Betalingen strekken conform artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in artikel 5 lid 8 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 6. LEVERING

6.1 De leveringstermijn vangt niet eerder aan dan de dag waarop VAN DER SIJDE de opdrachtbevestiging heeft verzonden en de benodigde gegevens alsmede de aanbetaling – voor zover overeengekomen – van de wederpartij heeft ontvangen. In geval van verschuiving van de aanvangsdatum zal de levertijd aangepast kunnen worden. Indien een opleverdatum is overeengekomen en de wederpartij één of meer van zijn hierboven genoemde verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, verschuift de leverdatum overeenkomstig.

6.2 Overeengekomen levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door VAN DER SIJDE zoveel mogelijk in acht geno­men. Bij niet-tijdige levering dient VAN DER SIJDE derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De bevoegdheid de over­eenkomst op grond van over­schrij­ding van de leverings­termijn te ontbinden, zal eerst dan mogelijk zijn indien deze de redelijke grenzen heeft overschre­den.

6.3 Indien geen leveringstermijn is overeengekomen dient de wederpartij VAN DER SIJDE een redelijk termijn te gunnen om de door haar te verrichten prestatie te leveren.

6.4 Indien een overeengekomen aanbetaling niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen, heeft VAN DER SIJDE het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van VAN DER SIJDE op schadevergoeding.

6.5 Levering geschiedt op basis van de ICC INCO-terms 1990. Vervoer van zaken geschiedt "af fabriek", tenzij dit anders is overeengekomen.

6.6 Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, heeft VAN DER SIJDE het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6.7 De wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is VAN DER SIJDE gerechtigd om – zulks te harer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 van het Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de bevoegde rechter haar van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling, betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is VAN DER SIJDE gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de wederpartij overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen en VAN DER SIJDE betaling der koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal zij de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

6.8 Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is VAN DER SIJDE tot de in het vorige lid van dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen dertig (30) dagen na haar uitnodiging daartoe door de wederpartij zijn afgenomen.


Artikel 7. GARANTIES EN RECLAMES

7.1 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledig­heid van, en is verant­woordelijk voor, de gegevens die hij aan VAN DER SIJDE verstrekt.

7.2 VAN DER SIJDE garandeert de deugdelijkheid van alle door haar geleverde zaken gedurende de garantietermijn alsmede een zodanige uitvoering van de overeenkomst­, dat aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruik­baarheid ter zake het geleverde wordt vol­daan.

7.3 Garanties betreffende verkochte of anderszins geleverde zaken die niet uit de fabriek van VAN DER SIJDE afkomstig zijn, worden slechts verstrekt voor zover die door de fabriek van herkomst ter zake het geleverde zijn gegeven.

7.4 De wederpartij dient bij de levering de zaken zorgvul­dig en tijdig te controleren. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan het gelever­de, dienen door de wederpartij binnen acht (8) dagen na levering aan VAN DER SIJDE ter kennis te worden gebracht bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, inhoudende een duide­lijke en nauwkeu­rige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur. Gebreken die ten tijde van de leve­ring niet waarneembaar waren noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de wederpartij binnen acht (8) dagen na het aan het licht treden daarvan, aan VAN DER SIJDE ter kennis worden gebracht, op de wijze als hiervoor genoemd.

7.5 De garantiebepalingen gelden alleen indien:- de wederpartij diens betalingsverplichtingen jegens VAN DER SIJDE stipt nakomt;- VAN DER SIJDE in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de gegrondheid van de klacht;- de geleverde zaken op oor­deel­kundi­ge wijze – zulks ter beoorde­ling van VAN DER SIJDE – zijn behandeld, opgeslagen of onderhou­den;- de gebreken binnen de daarvoor gestelde ter­mijn en op de hiervoor aangegeven wijze aan VAN DER SIJDE ter kennis zijn gebracht;- het geleverde na kennisgeving van de klacht niet alsnog wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is geleverd.


Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake van door VAN DER SIJDE geleverde zaken jegens haar alleen doen gelden, indien deze niet door derden op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebre­ken die een gevolg zijn van fabrica­ge- en/of materiaalfou­ten. Voorts vervalt voor VAN DER SIJDE de garantieverplichting alsmede de aansprakelijkheid voor schade aan het geleverde, indien het geleverde op onoor­deel­kundi­ge wijze – zulks ter beoordeling van VAN DER SIJDE – is behandeld, gebruikt of onderhou­den.

8.2 VAN DER SIJDE is slechts aansprakelijk voor schade gele­den door de wederpartij, die het rechtstreeks en uit­slui­tend gevolg is van schuld van VAN DER SIJDE, met dien verstande dat de schadever­goe­ding niet meer bedraagt dan het totaal van het bedrag van het eigen risico van haar verze­kering en de door de verzekering gedane uitkering. Daarbij geldt dat bedrijfs­schade, zoals bedrijfsstoring, stilstandschade, winstder­ving en dergelijke niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor andere dan de hiervoor bedoelde schade die de wederpartij mocht lijden, is VAN DER SIJDE nimmer aansprakelijk.

8.3 De wederpartij zal VAN DER SIJDE kosten en schade vergoe­den, die voor haar het gevolg zijn van enige tekortko­ming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtin­gen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakel­de derden zijn veroor­zaakt.

8.4 In geval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht door VAN DER SIJDE gegrond is verklaard, het de kwali­teit van geleverde zaken betreft en er voor VAN DER SIJDE tevens aansprakelijkheid bestaat als bedoeld in dit artikel, is VAN DER SIJDE uitsluitend gehouden tot – zulks te harer keuze:- kosteloos herstel van de gebreken;- levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige zaken;- pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding door een schriftelijke verklaring van de onderhavige overeenkomst;- een in overleg met de wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

8.5 De wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden van het geleverde ter zake van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. VAN DER SIJDE is alsdan bevoegd de zaken voor reke­ning en risico van de wederpartij, eventueel onder een derde, op te slaan.


Artikel 9. ONTBINDING

9.1 VAN DER SIJDE heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevol­ge de overeenkomst op te schorten of de over­een­komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindi­gen, indien en zodra de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplich­ting jegens haar, in geval van surséance van beta­ling of faillisse­ment van de wederpartij, beslag op (een deel van) diens bedrijfs­eigendommen of goede­ren bestemd voor de uitvoe­ring van de overeenkomst, alsmede stillegging of liqui­datie van diens onderne­ming.

9.2 Na de eventuele ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze algemene voorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige betekenis hebben en/of voor zover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de ontbinding of nietigheid, waaronder in elk geval begrepen de bepalingen met betrekking tot de levering, de aansprakelijkheid, de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht.


Artikel 10. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING/OVERMACHT

10.1 VAN DER SIJDE is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien VAN DER SIJDE haar ver­plichtin­gen niet kan nakomen als gevolg van omstandighe­den die buiten haar schuld liggen en boven­dien niet krachtens wet, een door haar gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattin­gen aan haar kan worden toege­rekend. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen binnen het bedrijf van VAN DER SIJDE, in- of uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

10.2 Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplich­tingen van dat deel van de overeenkomst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort.

10.3 Bij een toe­stand van blijvende overmacht treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeen­komst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partij­en nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de over­macht getrof­fen, door middel van een schrif­telijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.4 In geval van blijvende of tijdelijke overmacht kan de wederpartij VAN DER SIJDE derhalve in geen geval tot schadevergoeding aanspreken.


Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID

11.1 Bij levering wordt de wederpartij slechts onder op­schor­tende voorwaarde eigenaar van het door VAN DER SIJDE gelever­de. VAN DER SIJDE blijft eigena­res van het geleverde zolang de wederpartij haar vorderingen terzake van de tegen­presta­tie van de overeenkomst niet heeft betaald. Zij blijft tevens eigenares van het geleverde zolang zij een vordering tot schadevergoeding heeft op de wederpartij wegens diens tekortschieten in zodanige overeenkomsten, waaronder mede begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.

11.2 De wederpartij heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

11.3 In geval de wederpartij enige verplichting uit de over­eenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens VAN DER SIJDE niet nakomt, is laatst­genoemde ge­rech­tigd de zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij VAN DER SIJDE in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevin­den.

11.4 De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzeke­ren en op eerste verzoek van VAN DER SIJDE deze verzekering aan te tonen.


Artikel 12. RETENTIERECHT

12.1 Op alle zaken welke zich van of namens de wederpartij onder VAN DER SIJDE bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft VAN DER SIJDE het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan.

12.2 VAN DER SIJDE is gehouden deze zaken volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (scha­de)vergoeding kan doen gelden in geval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies of schade buiten schuld van VAN DER SIJDE. Het risico der zaken blijft aldus bij de wederpartij.

Artikel 13. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
13.1 Het wijzigen of bewerken van door VAN DER SIJDE geleverde zaken, zoals het aanbrengen van een merk of afbeel­ding op die zaken, waarmee inbreuk wordt gemaakt op aan derden toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten dan wel de schijn ontstaat dat deze zaken door VAN DER SIJDE zijn bewerkt, is niet toege­staan.

13.2 Indien VAN DER SIJDE door over­treding van hetgeen in het vorige lid is bepaald direct of indirect schade wordt berok­kend, is de wederpartij gehouden haar ­te vrijwaren en schadeloos te stellen in voege als voormeld.


Artikel 14. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van eventuele nationale rechtsregels, in geval de wederpartij buiten Nederland gevestigd is, welke een inperking maken op de vrije rechtskeuze van partijen.

14.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank Dordrecht, tenzij de Wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

14.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van VAN DER SIJDE om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

14.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.1Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Dordrecht d.d. 1 oktober 2002 onder aktenummer 38/2002